3.png
bannermodel.png

สุรติพงษ์ กุลโชติธนานันท์

ผู้บริหารบริษัท เอสเอ็มเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธุรกิจที่ยั่งยืนมักเกิดขึ้นจาก

การให้ที่บริสุทธิ์

318-8684.png
318-8684.png

ประวัติผู้บริหาร


 

ที่อยู่ 468/8 ซอยลาดพร้าว128/4

 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

 กรุงเทพ 10240
 

080-999-7144

smacorporations@gmail.com

โทร 02-1021721

สุรติพงษ์ กุลโชติธนานันท์

ceo & founder

เพศ ชาย
สัญชาติ ไทย

2015-ปัจจุบัน
ECOMMERE
   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็มเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ลักษณะงาน ดูแลและควบคุมงานทั้งหมดในเครือสินค้าแบรนด์

SMA รวมทั้งเป็นวิทยากรให้คำแนะนำด้านการตลาดแก่ผู้สนใจ

ในระบบ SMA DROPSHIP
   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็มเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ลักษณะงาน เจ้าของ platform smadropship ระบบ Syn lazada Shopee และ เว็บของของออนไลน์ที่ดีที่สุดในไทย Khaydi.com จัดการเชื่อมต่อด้วย api 

2004-2014
Brink's (Thailand) Limited
      ตำแหน่งงาน Assistant Manager & Project Manager

Gemopolis Industrial Estate ผู้คิดค้นระบบ FZWMS

(FreeZone Warehouse Management System)
เป็นระบบสำหรับการบริหารคลังสินค้าที่ครบวงจร สนับสนุนการ

ใช้ระบบ Barcode ในการจัดการสินค้า โดยจะช่วยในการ การจัด
ระบบต่างๆ ตั้งแต่ การรับสินค้าเข้าคลัง การจัดเก็บ การย้ายสินค้า

การเบิก การบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งการตรวจนับสินค้า รวมทั้ง

ระบบบัญชีเบื้องต้นสำหรับนักธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า ห้องเย็นรับฝาก 

และรายงานวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ รองรับ การทำงานหลายคลัง

พร้อมกัน (Multi-Warehouse)
     ระบบ Stock managemant ETF Database
เป็นการรวบรวมการเข้าออกของทองคำ และการขึ้นลงของราคา

ซื้อขายอ้างอิงตาม LBMA (london bulion market)

ประสบการณ์
ข้อมูลส่วนตัว 

10/2010
ปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกวิชา รัฐศาสตร์

 

5/2016
ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A for IT-Smart Program
เอกวิชาการตลาด

การศึกษา
S__4735254.jpg
S__4735253.jpg
S__4735257.jpg