top of page
logo-txt.png

"ครบ คุณภาพดี คู่ใจชุมชน"

บัดดี้มาร์ทคืออะไร

ร้านค้าปลีกรูปแบบสมัยใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนด้วย สินค้าคุณภาพและบริการที่ครบถ้วนจากประสบการณ์กว่า 16 ปี ในการเป็นคู่คิดธุรกิจ “มิตรแท้โชห่วย” ของแม็คโคร

คุณสมบัติการเข้าร่วม
เป็นคู่ค้ากับบัดดี้มาร์ท  

ผู้ประกอบการเดิม หรือผู้ที่อยากทำธุรกิจโชห่วยและมินิมาร์ท

มีใจรักบริการ และมีความตั้งใจอยากจะพัฒนาร้านค้า

มีเงินลงทุนตกแต่งร้านเริ่มต้น 100,000 - 200,000 บาท*

มีเงินค้ำประกัน 200,000 บาท

สัญญาระยะเวลา 3 ปี

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

bottom of page